Biuro rachunkowe Kraków

Monthly Archives: Wrzesień 2015

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r.: Uproszczenia dla jednostek mikro

Nieco ponad rok temu, a dokładnie 5 września 2014 r., do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm., dalej: uor) wprowadzone zostały przepisy, na podstawie których niektóre jednostki mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie prowadzenia rachunkowości. Jednostkami tymi są tzw. jednostki mikro. Warto wiedzieć, że od tego czasu definicja jednostek mikro uległa pewnej modyfikacji…

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. Uproszczenia dla jednostek małych

Od 23 września 2015 r. na gruncie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.; dalej: uor) funkcjonuje pojęcie tzw. jednostek małych, dla których przewidziane zostały specjalne uproszczenia. Rozwiązanie to jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333)….

Opóźnienie w zapłacie składek ZUS nie pozbawi dotacji z PFRON

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie zostaną pozbawione dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pod warunkiem, że nie będzie ono dłuższe niż 14 dni. Ten sam mechanizm obejmie opłacane…

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można  stosować  do końca 2017 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie   wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym…

Zmiany w VAT od stycznia 2016 roku

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie ma wejść kilka zmian dotyczących podatku VAT. Nowelizacja wynika z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także z ustawy – prawo zamówień publicznych. Wraz z początkiem 2016 roku zostaną dodane przepisy…

VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych – nowe regulacje od 1 stycznia 2016 r.

Zasady odliczania VAT naliczonego Podatnicy VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą, stosują ustawowe reguły, według których odliczają podatek naliczony. W stosunku do zakupów towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, podatnik ma co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego, natomiast od nabycia towarów i usług związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT, prawo do odliczenia…

Umowy o pracę na czas określony w 2016 r. – nowelizacja Kodeksu pracy (Dz,U. z 2015 r. poz.1220)

W 2016 r. nie trzeba już będzie w umowach o pracę zawieranych na czas określony umieszczać klauzuli o 2-tygodniowym wypowiedzeniu, gdyż okres wypowiedzenia stanie się identyczny jak dla umowy na czas nieokreślony. Zmieni się też limit ilościowy umów na czas określony oraz pojawi się nowy limit czasowy.  Umowy na czas…

Kodeks pracy: zmiany w umowach na czas określony

Podstawa prawna : Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy ( Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1220). Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji to : 33-miesięczny limit zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony (art. 25(1) par.1 ustawy nowelizującej kp); limit 3 umów na…

Oskładkowanie umów zleceń w 2016 r.

Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831). Kwestie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy systemowej. Zbieg tytułów…