Biuro rachunkowe Kraków

Monthly Archives: Marzec 2016

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 r.

Za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w momencie rozwiązania stosunku pracy ekwiwalent pieniężny. Jest on wypłacany na mocy art. 171 § 1 K.p. Zasady jego obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Do obliczenia…

Wysokość współczynnika urlopowego w 2015 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się w oparciu o tzw. współczynnik urlopowy. Oznacza on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w roku, na który został ustalony. Wysokość współczynnika urlopowego oblicza się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W celu obliczenia współczynnika…

Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013 1) Z pracownikiem zatrudnionym na czas określony, od 1 lutego do 31 maja br., nie przedłużyliśmy umowy o pracę. W czasie zatrudnienia nie wykorzystał on urlopu. Jak należało obliczyć ekwiwalent za ten urlop, jeżeli obok wynagrodzenia zasadniczego w stawce miesięcznej otrzymał w miesiącach poprzedzających rozwiązanie…

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2015 roku

Pracownikom, którzy po wypowiedzeniu umowy o pracę lub wygaśnięciu stosunku pracy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent za niewykorzystaną część urlopu. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest odrębnie każdego roku. Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 171 § 1 w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu…

Dane 2016 r.

Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2016  r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385) 1850 zł miesięcznie Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych Rok Równowartość 1 200 000 euro Kurs złotego z 1 października Tabela NBP 2016 5 092 440,00 zł 4,2437 zł tabela…

Dane 2015 r.

Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2015  r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220) 1750 zł miesięcznie Kwota rocznych przychodów zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych Rok Równowartość 1 200 000 euro Kurs złotego z 30 września Tabela NBP 2015 5 010 600,00 zł 4,1755 zł tabela…

Wymiar czasu pracy w 2016 r.

Ogół pracowników wykonuje pracę zgodnie z normami czasu pracy wynikającymi z Kodeksu pracy. Tylko nieliczni mają te normy określone w przepisach odrębnych. W oparciu o obowiązujące normy ustala się pracownikowi wymiar czasu pracy przypadający do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Prawidłowo ustalony wymiar służy planowaniu czasu pracy pracowników, niezależnie od systemu czasu pracy, w jakim są oni…

Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2015 r.

Sposób ustalenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 K.p., z zastrzeżeniem, że wobec zatrudnionych w ruchu ciągłym stosuje się reguły wynikające z art. 138 K.p. Stosownie do art. 130 K.p. wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się: mnożąc 40 godzin (norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego, a następnie dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8…

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu przy stażu urlopowym niższym niż 10 lat Wielkość etatu/ Okres pracy 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 4/5 1/12 2 1 1 1 1 2 2 2/12 4 2 2 1 1 3 3 3/12 5 3 2 2 1 4 4 4/12 7 4 3 2 2…

Umowa zlecenia i o dzieło – ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może rodzić skutki prawne w sferze ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego, a tym samym zarówno osoby wykonujące pracę na takiej podstawie prawnej, jak i…