Biuro rachunkowe Kraków

Zakres świadczonych usług i ceny

– prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • JPK – sporządzanie i wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych.
 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;

– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • JPK – sporządzanie i wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych.
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT lub PPL) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów wraz z miesięcznym rozliczaniem;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych;

– prowadzenie ewidencja przychodów:

 • JPK – sporządzanie i wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych.
 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń dla potrzeb podatku (VAT);
 • prowadzenie wykazu środków trwałych;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

– obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika;
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,);
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

– obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac związanych z  umowami  o pracę;
 • sporządzanie rachunków związanych z  umowami cywilnoprawnymi;
 • sporządzanie kart przychodów pracowników.

 

Ceny usług

Ceny usług każdorazowo uzgadniane są z klientem. Obejmują zawsze podatek VAT
oraz kompleksową obsługę podmiotu gospodarczego (VAT, ZUS, płace, dojazd do klienta itp.).
Zależne są jedynie od ilości dokumentów, wielkości zatrudnienia oraz od rodzajów prowadzonych ksiąg – każdorazowa negocjacja z klientem.

 • ryczałt ewidencjonowany              – od 99 zł/m-c
 • księga przychodów i rozchodów  – od 199 zł/m-c           
 • księga handlowa                             – od 799 zł/m-c