Biuro rachunkowe Kraków

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową

Sprawdź czy Twój problem nie był już przedmiotem innej interpretacji

Wyszukiwarka : www.sip.mf.gov.pl

Jeśli nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego, to możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Poniżej dowiesz się, jak uzyskać taką interpretację.

Jak załatwić sprawę:

przez system e-puap

Sprawę możesz też załatwić:

 • w urzędzie;
  listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany, a więc zarówno osoba fizyczna (prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczej), jak i osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna będąca lub mogąca stać się podatnikiem (stowarzyszenie, spółka cywilna). Wnioskodawcą może być także osoba niemająca miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego (np. czy można skorzystać z ulgi podatkowej, czy trzeba składać deklaracje podatkowe, czy dana czynność podlega opodatkowaniu, czy należy zaprowadzić skład podatkowy dla określonego profilu działalności, jakie są stawki podatkowe dla danego towaru, itp.).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób. Warunkiem złożenia wniosku przez kilka osób (wniosek wspólny), jest aby wszystkie składające wniosek osoby uczestniczyły w tym samym stanie faktycznym albo tym samym zdarzeniu przyszłym.

Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z wyszukiwarki już wydanych interpretacji. Dowiesz się tam jak inni napisali wniosek oraz możliwe, że znajdziesz rozwiązanie swojego problemu. Wówczas nie musisz już występować z własnym wnioskiem.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Informacja Skarbowa

Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

 

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyczerpująco przedstaw zaistniały stan faktyczny albo planowane zdarzenie przyszłe oraz przedstaw własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Im bardziej szczegółowo opiszesz te kwestie, tym lepiej.

Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej złóż oświadczenie (umieszczone we wniosku), że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych, a ty możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jeśli z wnioskiem występuje kilka osób, to wskażcie we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Niemniej oświadczenie dotyczące ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, albo wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie, który jest podstawą wniosku o wydanie interpretacji składa każda zainteresowana osoba. Podobnie jest z interpretacją – doręcza się ją podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym doręcza się jedynie odpis interpretacji lub stosownego postanowienia.

Ważne! Nie można wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów prawa podatkowego regulujących właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów celno-skarbowych.

Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN)

Dokument możesz złożyć jako: oryginał

Informacja dodatkowa: wzór wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

2. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS)

Dokument możesz złożyć jako: oryginał

Informacja dodatkowa: wzór wniosku został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny.

 • Jeśli występujesz samodzielnie o wydanie interpretacji indywidualnej, to złóż wniosek na formularzu ORD-IN, a w przypadku, gdy zabraknie ci miejsca na opisanie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wykorzystaj formularz ORD-IN/A (możesz dołączyć kilka takich formularzy, wystarczy, że wpiszesz ich liczbę w treści wniosku).
 • Jeśli występujesz wspólnie z innymi osobami o wydanie interpretacji indywidualnej, to złóżcie wniosek wspólny na formularzu ORD-WS oraz wpiszcie dane pozostałych osób na formularzu ORD-WS/B. W przypadku gdy zabraknie wam miejsca na opisanie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wykorzystajcie formularz ORD-WS/A (możecie dołączyć kilka takich formularzy, wystarczy, że wpiszecie ich liczbę w treści wniosku).
 • Wniosek możesz złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez ePUAP. Wniosek elektroniczny podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 • Ważne! Nie dołączaj do wniosku innej dokumentacji, gdyż organ wydający interpretacje nie jest uprawniony do jej analizy. Obowiązkowo natomiast dokładnie opisz we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, które wynika z tej dokumentacji oraz przedstaw własne stanowisko w tej sprawie.
 • Jeśli w twoim imieniu występuje pełnomocnik, pamiętaj, aby do wniosku dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Opłatę wnieś na konto lub w kasie urzędu miasta Bielsko-Biała.

2. Urząd sprawdzi złożone przez ciebie dokumenty

Jeśli we wniosku nie opiszesz w sposób wyczerpujący stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego lub nie przedstawisz własnego stanowiska w tej sprawie, to urząd wezwie cię do usunięcia braków w terminie 7 dni. Jeśli mimo wezwania nie uzupełnisz braków, to twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony również wtedy, gdy mimo wezwania, nie dokonasz opłaty od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. W każdej z opisanych sytuacji otrzymasz postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, na które przysługuje ci zażalenie.

3. Otrzymasz interpretację indywidualną

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda tobie interpretację indywidualną, która zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę zajętego przez ciebie stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli twoje stanowisko jest w całości prawidłowe. W razie, gdy dyrektor uzna, że twoje stanowisko jest nieprawidłowe, to w interpretacji indywidualnej otrzymasz opis prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej (wyszukiwarka SIP). W Biuletynie zamieszczane są też informacje o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. Interpretacja ta jest również przekazywana organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem tej interpretacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może odmówić wydania interpretacji indywidualnej w przypadku, gdy opisany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będzie odpowiadać zagadnieniu, które zostało poruszone w interpretacji ogólnej. Wówczas wydawane jest postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W postanowieniu organ wskazuje też oznaczenie wspomnianej interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Powyższe odesłanie zabezpiecza i chroni interesy przedsiębiorcy, jako że zastosowanie się do interpretacji ogólnej również jest objęte zasadą nieszkodzenia (zasada ta została szczegółowo opisana poniżej). Na tak wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Dokumenty

 1. Interpretacja indywidualna

Dokument możesz złożyć jako: oryginał

Informacja dodatkowa: interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Ile zapłacisz

 • 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Zatem jeżeli w jednym wniosku opiszesz kilka stanów faktycznych lud zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, to kwotę 40 zł pomnóż przez liczbę opisanych przypadków.
 • W przypadku wniosku wspólnego ww. opłata jest dodatkowo mnożona jeszcze przez liczbę zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Opłatę wnieś w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

Opłatę przelej na konto 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) lub
 2. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS)

Ile będziesz czekać

Interpretację podatkową dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie otrzymasz interpretacji w tym terminie, to możesz przyjąć, że stanowisko przedstawione przez ciebie we wniosku jest prawidłowe (tzw. interpretacja milcząca).

Jak możesz się odwołać

Wydana interpretacja podlega jedynie kontroli sądowej. Oznacza to, że jeśli zechcesz zaskarżyć otrzymaną interpretację, musisz wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego mieszkasz lub masz siedzibę. Niemniej, aby zaskarżenie było skuteczne wcześniej trzeba wyczerpać tryb instancyjny polegający na wystąpieniu do organu, który wydał interpretację z żądaniem usunięcia naruszenia prawa. Termin na takie żądanie wynosi 14 dni od otrzymania interpretacji. Jeśli organ podtrzyma decyzję, wówczas możesz wnieść skargę do WSA. Skarga powinna być złożona za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej. Skargę złóż w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Jeśli zamiast interpretacji podatkowej, otrzymasz postanowienie, to możesz wnieść zażalenie do Krajowej Informacji Skarbowej. Zażalenie złóż w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Jeżeli twoje zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas możesz wnieść skargę do WSA.

Warto wiedzieć

Zasada nieszkodzenia

Jedną z zalet uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej jest zasada nieszkodzenia. Dotyczy ona sytuacji, gdy adresat interpretacji zastosował się do niej, a ta następnie została zmieniona, stwierdzono jej wygaśnięcie lub uchylono ją na drodze prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Powyższe dotyczy również przypadku gdy wnioskodawca nie zastosował się do rozstrzygnięcia sprawy podatkowej wydanego przez organ podatkowy, który w tym rozstrzygnięciu nie uwzględnił treści interpretacji. Zasada nieszkodzenia polega na odstąpieniu od wszczęcia postępowania karnego skarbowego i nie naliczaniu odsetek za zwłokę (zgodnie z art. 14k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Ważne! Skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, będącym przedmiotem interpretacji (np. zwolnienie z obowiązku deklarowania i odprowadzenia podatku) dotyczą tylko okresu po wydaniu interpretacji. W odniesieniu do wcześniejszego okresu, wydanie takiej interpretacji nie zwalnia z zapłacenia podatku.

Zmiana lub wygaśniecie interpretacji indywidualnej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu:

 1. zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 2. uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu:

 1. zmienić interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
 2. stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydawaną w takim samym stanie prawnym;
 3. uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie o istnieniu interpretacji ogólnej wydanej w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym;
 4. zmienić postanowienie o istnieniu interpretacji ogólnej wydanej w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, w przypadku zmiany tej interpretacji ogólnej;
 5. uchylić postanowienie o istnieniu interpretacji ogólnej, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną.

Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub uchylenie postanowienia, stwierdzającego istnienie interpretacji ogólnej, następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie takie doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu.