Biuro rachunkowe Kraków

Wysokość współczynnika urlopowego w 2018 r.

Wysokość współczynnika urlopowego w 2018 r.

Współczynnik urlopowy, który ma zastosowanie przy obliczaniu ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Jeżeli więc w danym roku pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny zarówno za urlop zaległy, jak i bieżący, to stosuje do niego współczynnik urlopowy z bieżącego roku kalendarzowego. Współczynnik ten określa przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w roku, na który jest ustalony.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy może być dokonana dopiero w momencie rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do tego czasu pracownik nie wykorzystał w naturze całości lub części urlopu wypoczynkowego. Do ustalenia tego ekwiwalentu konieczna jest znajomość współczynnika urlopowego obowiązującego w danym roku, gdyż zgodnie z metodyką obliczania ekwiwalentu wykorzystuje się ten współczynnik.

Wysokość współczynnika urlopowego ustala się:

  • odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dzieląc otrzymany wynik przez 12.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ten podlega obniżeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Wysokość współczynnika urlopowego obowiązującego pracowników pełnoetatowych w 2018 r. wynosi 20,92, zgodnie z wyliczeniem:

  • 365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 251,
  • 251 dni : 12 = 20,92.

Przykładowe wysokości współczynnika urlopowego w 2018 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu wynoszą:

  • 5,23 (20,92 × 1/4) – dla 1/4 etatu,
  • 6,97 (20,92 × 1/3) – dla 1/3 etatu,
  • 10,46 (20,92 × 1/2) – dla 1/2 etatu,
  • 15,69 (20,92 × 3/4) – dla 3/4 etatu.