Biuro rachunkowe Kraków

Nowy wzór umowy o pracę

Nowy wzór umowy o pracę

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz.2005 opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nowe przepisy zawierają zmodyfikowany wzór umowy o pracę. Chodzi o dostosowanie przepisów do zmian w Kodeksie pracy.

Zmiany mają charakter porządkowy. Mają one na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do wprowadzonych do Kodeksu pracy nowych rozwiązań prawnych w zakresie:

  • umów o pracę na czas określony,
  • płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka (dzieci).

Nowelizacja Kodeksu pracy, która wchodzi w życie 22 lutego 2016 r. usuwa z Kodeksu pracy umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. W związku z tym konieczne stało się usunięcie tego rodzaju umowy we wzorze umowy o pracę.

Ponadto w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

przepis art. 29 § 1¹ Kodeksu pracy będzie nakładał obowiązek określenia w umowie tego celu lub tych okoliczności, przez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy. Zatem konieczne stało się uwzględnienie tego postanowienia we wzorze umowy.

Zmodyfikowany wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r.