Biuro rachunkowe Kraków

Podatnicy VAT i akcyzy zapłacą wyższe odsetki

Podatnicy VAT i akcyzy zapłacą wyższe odsetki

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy VAT i akcyzy, którzy dokonają korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, zapłacą podwyższone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Będą one wynosić 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę ma być stosowana wobec podatników VAT i akcyzy, którzy:

  • nie składają deklaracji i nie płacą podatku, jeżeli zostanie to ujawnione przez organy podatkowe,
  • zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania (zawyżają kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku), jeżeli zostało to ujawnione przez organy podatkowe,
  • złożą korektę deklaracji dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (lub po zakończeniu kontroli) albo w związku z podjęciem przez organ czynności sprawdzających.

Będzie też obowiązywał limit kwotowy zaległości (nienależnej nadpłaty lub zwrotu), który musi być osiągnięty, aby w wymienionych przypadkach miały zastosowanie podwyższone stawki odsetek. Podwyższone stawki mają być stosowane tylko w tych przypadkach, gdy kwota zaległości (lub zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku):

  • przekroczy 25% kwoty należnej i jednocześnie
  • jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu (w 2016 r. pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia wyniesie 9250 zł).

Wprowadzenie takiego limitu ma zabezpieczyć interesy podatników VAT i akcyzy, których zaległości podatkowe są stosunkowo niewielkie i powstają w wyniku nieświadomych działań podatnika. Zatem jeśli powstają z oczywistych omyłek lub błędów rachunkowych popełnionych przy sporządzeniu deklaracji.