Biuro rachunkowe Kraków

Pracując wydłużymy urlop rodzicielski

Pracując wydłużymy urlop rodzicielski

Od 2 stycznia 2016 r. zwiększył się maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego,  w przypadku łączenia go z pracą. Zmiany wprowadziła nowelizacja Kodeksu Pracy.

Dotychczas pracownik miał możliwość łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Po zmianie przepisów taka możliwość została utrzymana w odniesieniu do urlopu rodzicielskiego. Jednak od 2 stycznia 2016 r. w takiej sytuacji ,zwiększa się maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego. Wprowadzono zasadę, że okres urlopu rodzicielskiego będzie wydłużany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z tego urlopu lub jego części.

Okres, o który urlop rodzicielski ulegnie wydłużeniu, zostanie ustalony jako iloczyn liczby tygodni, w których pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Wydłużony w ten sposób urlop rodzicielski nie będzie mógł trwać dłużej niż:

  • 64 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 68 tygodni, w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

W przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia, będzie ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu pomija się niepełny dzień.

We wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, pracownik musi określić sposób wykorzystania części urlopu, o którą nastąpiło wydłużenie.