Biuro rachunkowe Kraków

Umowa zlecenia i o dzieło – ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Umowa zlecenia i o dzieło – ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może rodzić skutki prawne w sferze ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego, a tym samym zarówno osoby wykonujące pracę na takiej podstawie prawnej, jak i podmioty korzystające z takiej formy zatrudnienia powinny zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi tej problematyki.

Znajdziesz tu informacje potrzebne do poprawnego rozliczenia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło, które pomogą ustalić, kiedy masz obowiązek potrącania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych umów, a kiedy tego obowiązku nie masz. Podpowiedzą, jak się zachować, gdy zatrudniasz np.: studenta, emeryta czy bezrobotnego. Ustalając, z którego tytułu składka musi być opłacana obowiązkowo, a z którego nie ma takiego obowiązku, należy kierować się zasadami zawartymi w art. 6, art. 8 ust. 2a oraz art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. Z 2013 r., poz. 1442).

Podmiot ubezpieczenia

Tytuł ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia
emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe

zdrowotne

Pracownik Umowa zlecenia* zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego

O

O D O

O

Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz – wynagrodzenie z umowy o pracę wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

D

D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O O O

O

Osoba niemająca innego tytułu ubezpieczenia Umowa zlecenie

O

O D O

O

Osoba mająca zawartą wcześniej umowę zlecenia Kolejna (zawarta równolegle) umowa zlecenia

D

D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Prowadzący pozarolniczą działalność Umowa zlecenia (gdy przychód z tytułu umowy zlecenia jest niższy od najniższej obowiązującej tę osobę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tytułu prowadzenia działalności, wówczas obowiązkowe jest ubezpieczenie z tytułu tej działalności, dotyczy to tylko pozarolniczej działalności gospodarczej).

D

D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Uczeń i student do 26 lat Umowa zlecenia

N

N N N

N

Żołnierz zawodowy  oraz funkcjonariusz tzw. służb mundurowych (np. Policji), za wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celnej Umowa zlecenia

D

D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-rentowych

O

Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką Umowa zlecenia

O

O D O

O

Żołnierz niezawodowy, pełniący służbę czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką Umowa o dzieło

N

N N N

N

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę Umowa zlecenia zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

D

D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych

O

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O O O

O

Osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę u zamawiającego dzieło Umowa o dzieło

N

N N N

N

Pracownik Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O O O

O

Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

N

N N N

N

Osoba nie- mająca zawartej innej umowy cywilno-prawnej i niebędąca pracownikiem Umowa o dzieło

N

N N N

N

Prowadzący pozarolniczą działalność Umowa o dzieło

N

N N N

N

Uczeń i student do
26 lat
Umowa o dzieło

N

N N N

N

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę Umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

O

O O O

O

Emeryt, rencista zatrudniony na umowę o pracę Umowa o dzieło zawarta nie z własnym pracodawcą i nie wykonywana na jego rzecz

N

N N N

N

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (np. stosunku pracy) Umowa zlecenia

D

D N O, jeżeli osoba zainteresowana przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

O

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego Umowa o dzieło

N

N N N

N

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym z innego tytułu (np. stosunku pracy) Umowa zlecenia

O

O D O

O

Użyte w tabeli symbole oznaczają: O – ubezpieczenie obowiązkowe; D – ubezpieczenie dobrowolne; N – ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniu.

*Osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa zlecenia umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach analogicznych do tych, które dotyczą osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.