Biuro rachunkowe Kraków

Dodatek za pracę w porze nocnej?

Dodatek za pracę w porze nocnej?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2016 roku

Miesiąc

Wysokość dodatku za 1godz. pracy
Styczeń 2016

2,43 zł

Luty 2016

2,20 zł

Marzec 2016

2,10 zł
Kwiecień 2016

2,20 zł

Maj 2016

2,31 zł

Czerwiec 2016

2,10 zł
Lipiec 2016

2,20 zł

Sierpień 2016

2,10 zł
Wrzesień 2016

2,10 zł

Październik 2016

2,20 zł
Listopad 2016

2,31 zł

Grudzień 2016

2,20 zł

Podstawa prawna

Art. 151(8) § 1 oraz § 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

  • 1 . Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
  • 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.