Biuro rachunkowe Kraków

Umowy o pracę na czas określony w 2016 r. – nowelizacja Kodeksu pracy (Dz,U. z 2015 r. poz.1220)

Umowy o pracę na czas określony w 2016 r. – nowelizacja Kodeksu pracy (Dz,U. z 2015 r. poz.1220)

W 2016 r. nie trzeba już będzie w umowach o pracę zawieranych na czas określony umieszczać klauzuli o 2-tygodniowym wypowiedzeniu, gdyż okres wypowiedzenia stanie się identyczny jak dla umowy na czas nieokreślony. Zmieni się też limit ilościowy umów na czas określony oraz pojawi się nowy limit czasowy. 

Umowy na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące

W aktualnym stanie prawnym nie ma żadnego przepisu wskazującego maksymalny czas trwania pojedynczej umowy o prace na czas określony lub kilku kolejno zawieranych umów tego rodzaju. Jedyne ograniczenia wynikają z orzecznictwa sądów pracy, traktującego niekiedy umowy wieloletnie jak umowy bezterminowe. Po zmianach, pojawi się limit 33 miesięcy dla wszystkich umów na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami. Jeżeli okres zatrudnienia w ramach umów o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące, pracownik będzie traktowany z mocy prawa jak zatrudniony na czas nieokreślony.

Dopuszczalne – 3 kolejne umowy na czas określony

Obecnie, pracodawca może zastosować maksymalnie 2 kolejne umowy na czas określony. Trzecia umowa, zawarta bezpośrednio po zakończeniu 2 poprzednich (lub po przerwie nie przekraczającej 1 miesiąca) jest automatycznie traktowana jak umowa bezterminowa. W nowym stanie prawnym pracodawca będzie mógł zastosować w odniesieniu do tego samego pracownika 3 kolejne umowy na czas określony następujące bezpośrednio po sobie. Dopiero czwarta w kolejności umowa na czas określony będzie automatycznie przekształcana w umowę na czas nieokreślony.

Nie wystarczy już przerwać zatrudnienia na 1 miesiąc

Nowelizując Kodeks pracy skreślono przepis umożliwiający ustalanie limitu od nowa w przypadku, gdy przerwa pomiędzy kolejnymi umowami przekroczy 1 miesiąc. Jeśli więc łączny czas zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony będzie równy 33 miesiącom, zatrudnienie na czas określony – nawet po przerwie trwającej wiele miesięcy – będzie traktowane jak zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony znacznie dłuższe

Ważny skutek zmian to zrównanie okresów wypowiedzenia dla umów terminowych i bezterminowych. W zależności od łącznego czas trwania zatrudnienia, okres wypowiedzenia umowy na czas określony wyniesie więc:

  • 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Klauzula o okresie wypowiedzenia – zbędna

Z uwagi na zrównanie okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony z okresami wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, nie będzie już konieczności wprowadzania do umów o pracę na czas określony klauzuli o 2-tygodniowym wypowiedzeniu.

Wypowiedzenie umowy na czas określony nadal bez podania przyczyny