Biuro rachunkowe Kraków

Uwidacznianie cen – nowe rozporządzenie

Uwidacznianie cen – nowe rozporządzenie

1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. (Dz.U. z 2015 r. poz 2121)

Rozporządzenie uchyla rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Rozporządzenie w pewnym zakresie zmienia sposób informowania o cenach towarów i usług, jaki był stosowany dotychczas.

Obowiązująca ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług wskazuje, iż w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Rozporządzenie precyzuje powyższy przepis wskazując, iż cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. Cenę oraz cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności:

  • na wywieszce (przy czym przez wywieszkę należy rozumieć etykietę, metkę, tabliczkę lub plakat; wywieszka może mieć formę wyświetlacza elektronicznego);
  • w cenniku;
  • w katalogu;
  • na obwolucie;
  • w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Rozporządzenie wprowadza również zwolnienie z obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych w przypadku:

  • towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży;
  • towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach);
  • towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach;
  • produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).