Biuro rachunkowe Kraków

Zwolnienie z opłacania FP i FGŚP

Zwolnienie z opłacania FP i FGŚP

W niektórych przypadkach pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP a to dlatego, że w 2009 roku zostały wprowadzone zwolnienia podmiotowe w zakresie składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

  • Przez 12 miesięcy od osób w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych od 1 lipca 2009 roku, które przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawały w rejestrze bezrobotnych PUP; . Tak stanowi art. 104b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9b ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP, o którym mowa, obejmuje wyłącznie pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Bezterminowo od osób które ukończyły wiek 55 lat ( kobiety) i 60 lat ( mężczyźni ). Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie, a także osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Obowiązuje od następnego miesiąca po przekroczeniu danego wieku, chyba że dzień urodzenia przypada na 1 dzień miesiąca – wówczas obowiązuje od tego miesiąca.
  • Powracający do pracy z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego od 1 stycznia 2009. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Pracodawca nie musi opłacać składki na FGŚP za zatrudnionych członków rodziny. Dotyczy to:

  • małżonka pracodawcy,
  • dzieci (własnych, drugiego małżonka i przysposobionych),
  • rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów, synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Pracodawca nie musi opłacać składki na FP  jeżeli jest osobą fizyczną i nie zatrudnia żadnych pracowników, a wynagrodzenie ze zlecenia będzie ustalone na poziomie nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia.