Biuro rachunkowe Kraków

Nowe formularze podatku VAT

Nowe formularze podatku VAT

Nowy wzór zgłoszenia w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R

Od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2208).

Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania przepisów do nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) w zakresie właściwości organów podatkowych. Rozporządzeniem zmieniono wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R. Zgłoszenie według wzoru obowiązującego przed zmianą można stosować do dnia 30 czerwca 2016 r. z tym, że jest ono składane do:

1. Naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

  • adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

2. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914). Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania wzorów deklaracji VAT do nowych zasad ustalania właściwości organów podatkowych, jak również zniesienia obowiązku dołączenia uzasadnienia przyczyn złożonej korekty deklaracji.Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz nowe objaśnienia do nich. Zmieniono również wzory formularzy VAT-8, VAT-9M, które stanowią załączniki 1–6 do ww. rozporządzenia.Nowe wzory deklaracji VAT stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. (lub za pierwszy kwartał 2016 r.). Wzory obowiązujące przed zmianą można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r., przy czym miejscem składania deklaracji przez podatnika jest wówczas:

1. Urząd skarbowy właściwy ze względu na:

  • adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

2. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Deklaracja VAT-10 i VAT-11

Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. poz. 2244) określono nowe wzory deklaracji związane z zakupem lub dostawą nowych środków transportu w ramach obrotu z innymi krajami Unii (VAT-10, VAT-11). Obowiązujące przed zmianą wzory deklaracji można stosować do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r.

Deklaracja VAT-12

Mocą rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. poz. 2258), od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniono wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12). Nowy wzór deklaracji VAT-12 stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. Obowiązujący do końca 2015 r. wzór tej deklaracji można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2016 r.

Nowości w rozliczeniach rocznych za 2015 r.

Wzorem lat ubiegłych już w grudniu rozpoczynamy naszą akcję PIT, w ramach której systematycznie, raz w tygodniu, w poniedziałkowym numerze Gazety Podatkowej będą publikowane artykuły i porady na temat sporządzania zeznań rocznych. Akcja ta ma na celu ułatwienie Czytelnikom wywiązania się z obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania tych rozliczeń za 2015 r.

Pomimo że samodzielnie z podatku dochodowego rozliczamy się już od wielu lat, w zasadzie żadne z kolejnych zeznań nie jest takie jak poprzednie. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta: prawie co roku formularze PIT służące do tych celów ulegają zmianom. Nie ominęły one również PIT za 2015 r.

W rozliczeniach za 2015 r. będą obowiązywały nowe wzory:

  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-CFC oraz
  • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami PIT-28/A i PIT-28/B, a także
  • załączników PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-2K.
Zmiany i usunięcie rubryk z zeznań

We wszystkich wymienionych drukach zeznań zmieniła się treść pierwszego przypisu. Wynika to ze zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, dzięki której podatnicy nie będą już musieli do korekty zeznania dołączać uzasadnienia przyczyn jej złożenia (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 94 z 2015 r. na str. 1). Ponadto z formularzy rocznych zeznań podatkowych PIT-36 oraz PIT-36L za 2015 r. w częściach dotyczących informacji o załącznikach znikną rubryki do podania liczby dołączanych sprawozdań finansowych. Ta z kolei zmiana spowodowana jest obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. brzmieniem art. 45 ust. 5 ustawy o pdof. Zgodnie z nim podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania. Tym samym od 1 stycznia 2015 r. nie ma już obowiązku dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych.

Ponadto w formularzu zeznania PIT-36 wyodrębnione zostały pozycje do rozliczania dochodów z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof. W obowiązującym do tej pory wzorze formularza PIT-36 dochody te podatnicy rozliczają poprzez sumowanie przychodów i kosztów tego źródła z przychodami i kosztami z innych źródeł. Ponieważ jednak ustawa nie pozwala rozliczać straty podatkowej z jednego źródła przychodów z dochodami z innych źródeł, ustawodawca postanowił kwestię tę uporządkować w najnowszej wersji omawianego druku.

Zmiany w załącznikach

Resort finansów zdecydował również o zamieszczeniu bezpośrednio w druku załącznika PIT/B w przypisach informacji, że podatnik nie wykazuje w nim przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli poniósł w roku podatkowym stratę z tzw. „działalności strefowej”. Kolejna nowa informacja, jaka znalazła się w przypisach do załącznika PIT/B, która również służy rozwianiu wątpliwości zgłaszanych przez podatników, dotyczy niewykazywania w tym druku przychodów, kosztów i dochodu (straty) z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof (metoda wyłączenia z progresją). W celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od dochodów z takiej działalności podatnik zobowiązany jest do ich wykazania w części H zeznania PIT-36 i w załączniku PIT/ZG do tego zeznania – bez uwzględniania ich w załączniku PIT/B.

Znaczącej modyfikacji w stosunku do dotychczas obowiązującego uległ formularz załącznika PIT/M. Resort finansów zauważył, że dotychczasowa konstrukcja formularza jest wystarczająca jedynie przy obliczaniu dochodów małoletnich dzieci w sytuacji, gdy w stosunku do wszystkich dzieci podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków z ich dochodu albo w stosunku do wszystkich dzieci prawo to przysługuje obojgu rodzicom. W takich przypadkach podatnik przenosi do właściwych pozycji zeznania PIT-36 zsumowaną kwotę dochodów małoletnich dzieci i kwotę zaliczki od tych dochodów (jeżeli tylko jemu przysługuje prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci) albo połowę kwoty dochodów małoletnich dzieci i połowę kwoty zaliczki od tych dochodów (jeżeli prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci przysługuje obojgu rodzicom). Dokonana modyfikacja PIT/M ma natomiast na celu ułatwienie podatnikom prawidłowego rozliczenia w przypadku, gdy podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom. W takim przypadku podatnik powinien dokonać odpowiednich obliczeń odrębnie w stosunku do dochodów każdego z dzieci, a następnie sumę tych dochodów i zaliczek od tych dochodów przenieść do właściwych pozycji zeznania PIT-36. Takie rozliczenie bezpośrednio w załączniku umożliwi mu właśnie nowa konstrukcja formularza PIT/M.

Z PIT/UZ do zeznania

Podatnicy, u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci za 2014 r. była wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu podatkowym, dodatkowe wsparcie finansowe do wysokości pozostałej części tej ulgi mogli odzyskać z opłaconych składek ubezpieczeniowych na zasadach wynikających z art. 27f ustawy o pdof, dołączając do zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 informację uzupełniającą PIT/UZ. W rozliczeniach za 2015 r. zasady obliczania ulgi na dzieci nie uległy zmianie, jednak podatnicy, którym nie wystarczy podatku na odzyskanie całej ulgi, wysokości przysługującego im dodatkowego wsparcia nie będą już rozliczali w PIT/UZ. Resort finansów zrezygnował z tego rozwiązania przenosząc rozliczanie ulgi bezpośrednio do zeznania podatkowego. W PIT-37 za 2015 r. to część H, a w zeznaniu PIT-36 – odpowiednio część K przeznaczona została na wpisanie wielkości, które pozwolą na prawidłowe obliczenie dodatkowego wsparcia finansowego (więcej na temat ulgi na dzieci pisaliśmy w Przewodniku GP nr 98 z 2015 r.).

Nowe zeznanie PIT-CFC

Podatnicy będący osobami fizycznymi, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f tej ustawy, zgodnie z art. 45 ust. 1aa ustawy o pdof, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z takiej spółki osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7 tej ustawy, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej takiej spółki, wówczas składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Pozostałe zmiany w wymienionych na wstępie formularzach, które odnoszą się do rozliczeń PIT za 2015 r., mają jedynie charakter porządkowy.