Biuro rachunkowe Kraków

Oskładkowanie zleceń na nowych zasadach

Oskładkowanie zleceń na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników, a więc zawarli więcej niż jedną umowę bądź np. poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

Zgodnie z nowymi przepisami płatnicy będą naliczać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców aż do osiągnięcia przez nich w danym miesiącu łącznej podstawy wymiaru tych składek w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy osoba będzie w miesiącu wykonywała więcej niż jedną umowę zlecenia, o obowiązku ubezpieczeń społecznych w tym miesiącu zdecyduje wysokość podstawy wymiaru tych składek ze wszystkich umów. Chyba, że jedna umowa (pierwsza) dała w miesiącu przychód co najmniej równy stawce płacy minimalnej (w 2016 r. 1850 zł). Wtedy tylko ta umowa będzie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń. Pozostałe umowy będą dobrowolnie objęte tym ubezpieczeniem.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zlecenia Ma to miejsce, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie.

Wyjątkiem są zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre przychody zwolnione ze składek na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. Zatem suma przychodów stanowiących podstawy wymiaru składek społecznych, osiągniętych w danym miesiącu, wpłynie na to, czy oskładkowane będą wszystkie umowy, jedna czy wybrane.

Na podobnej zasadzie jak kilka zleceń będzie rozstrzygany obowiązek ubezpieczeń w razie wykonywania w miesiącu umowy zlecenia i pracy nakładczej.