Biuro rachunkowe Kraków

Monthly Archives: Grudzień 2017

Jednolity Plik Kontrolny

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zakłada ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 Art.193a). Kto składa JPK Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2018 roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą objęta zostanie nowym obowiązkiem…

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Przy wyliczaniu dodatku za prace w porze nocnej należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 2100 zł brutto oraz nominalny czas pracy wyliczony zgodnie z art. 130 i 151(8) Kodeksu pracy dla poszczególnych miesięcy 2018 r. Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące…

Wskaźniki 2018 r.

od 14.11.2007 Samochód osobowy Motocykl Motorower do 900 cm3 powyżej 900 cm3 Stawka za 1 km przebiegu 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł Minimalne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018  r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) 2100 zł miesięcznie Kwota rocznych przychodów zobowiązująca…

Skala podatkowa w 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do 85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 85.528 zł 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu ponad do 6.600 zł 1.188 zł 6.600 zł  11.000 zł 1.188 zł – [631,98…

Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2018 r.

Planowanie czasu pracy pracowników odbywa się w oparciu o prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w przyjętym w zakładzie okresie rozliczeniowym. Niezależnie od długości okresu rozliczeniowego wymiar czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego, oblicza się w ten sam sposób. Metodyka obliczania wymiaru czasu pracy pozwala na ustalenie obowiązującej liczby dni pracy, a także dni…

Wysokość współczynnika urlopowego w 2018 r.

Współczynnik urlopowy, który ma zastosowanie przy obliczaniu ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Jeżeli więc w danym roku pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny zarówno za urlop zaległy, jak i bieżący, to stosuje do niego współczynnik…

Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r.

Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz pracowników niepełnoetatowych (Poniższe kwoty wyliczono przy zastosowaniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej zaliczki podatkowe w wysokości i według reguł obowiązujących w 2017 r.) Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 111,25 zł, PIT-2 KUP 111,25 zł, bez…