Biuro rachunkowe Kraków

Monthly Archives: Luty 2016

Do kogo po interpretacje indywidualne od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. interpretacje indywidualne w sprawach podatkowych miał wydawać Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Jednak ze względu na przesunięcie w czasie (na 1 lipca 2016 r.) utworzenia tej jednostki organizacyjnej, do końca czerwca interpretacje indywidualne nadal będzie wydawał MF poprzez upoważnione do tego organy. Opóźnienie to nie…

Kiedy dofinansowanie do ferii jest zwolnione z PIT

Jeżeli dofinansowanie do ferii dzieci i młodzieży do lat 18 pochodzi ze środków ZFŚS, to zwolnienie z PIT obejmuje całość dofinansowania. Jeżeli natomiast na dofinansowanie zostały przeznaczone środki obrotowe, to zwolnienie przysługuje do kwoty 760 zł rocznie. Przepisy przewidują zwolnienie dla dofinansowań do wypoczynku dzieci. Jest ono regulowane w art….

Konieczna zmiana informacji o warunkach zatrudnienia

Ze względu na zmianę od 22 lutego 2016 r. przepisów dotyczących okresów wypowiedzeń dla umów zawartych na czas określony obowiązkiem pracodawców jest zmiana informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od…

Zaliczki uproszczone czy kwartalne

Do 22 lutego 2016 r. podatnicy podatku dochodowego, mający kalendarzowy rok podatkowy, którzy chcą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego, powinni złożyć zawiadomienie w urzędzie skarbowym. Z kwartalnego lub uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatnicy podatku…

Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, będzie musiał używać kasy fiskalnej – od 2017 r. bez żadnych wyjątków. Popularne zwolnienie do 20 tys. złotych ma charakter przejściowy, a 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można z niego korzystać. Generalnie, jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz…

Zasada in dubio pro tributario

Interpretacja zasady, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. MF wyjaśnia, jak stosować zasadę in dubio pro tributario. 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga…

Dodatek za pracę w porze nocnej

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym….

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna wzrosła do 1850 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko wzrost pensji osób zarabiających najniższe stawki, ale też wyższe kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. O tym, jaka będzie wysokość grzywny za dane przewinienie podatkowe, decyduje: to, czy danemu sprawcy zarzuca się…

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.12.2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 7.12.2015 r.   Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 86 z dnia 8.12.2015 r. (fragment)  CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, VAT – podatek od towarów i usług, PIT – podatek dochodowy od…

Nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych

Dnia 29 stycznia 2016 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 20). Zgodnie z obwieszczeniem stawka odsetek…